• Slajd 1

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 2

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 3

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku


 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. informuje,  że
zgodnie z decyzją – KR.RZT.70.55.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie zostały zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełmek  tj:

 

 • cena za dostarczona wodę dla wszystkich grup odbiorców: 6,42 zł netto + 8 % VAT tj. 6,93 zł brutto za 1 m3.
 • cena za odprowadzone ścieki dla wszystkich grup odbiorców: 10,96 zł netto + 8 % VAT tj. 11,84  zł brutto za 1 m3.

 

 

 

Stawki opłat abonamentowych:

 

 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość podania wody na odbiorcę: 18,64 zł netto + 8 % VAT tj. 20,13 zł brutto w zł/wodomierz główny/miesiąc
 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość odbioru ścieków na odbiorcę: 18,64 zł netto + 8 % VAT tj. 20,13 zł brutto w zł/punkt główny/miesiąc.

 

Decyzja znak: KR.RZT.70.55.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Chełmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe taryfy obowiązują od dnia  22 lipca  2022  r .