Strona główna arrow Informacje o firmie
O firmie
Strona główna
Kim jesteśmy
Władze Spółki
Informacje o firmie
Dane techniczne
Kontakt
BIP
Przetargi
Nabór na stanowisko
Decyzje
Decyzje i pozwolenia
Do pobrania
Druki i inne
Strony WWW
Urząd Miasta Chełmek
OSP Chełmek
Imieniny
5 Marca 2015
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Adrian, Adrianna,
Fryderyk, Jan,
Pakosław, Pakosz,
Wacław, Wacława
Informacje o firmie
czwartek, 01 marzec 2007
Historia MZGK Chełmek Spółka z o.o.

Za początki wodociągów i kanalizacji w Chełmku można uznać lata 1929 - 1932, w których budowano fabrykę obuwia „Bata”. W sąsiedztwie fabryki wybudowano osiedle mieszkaniowe dla pracowników fabryki, które wyposażono w instalację wodociągowo - kanalizacyjną. Źródłem wody dla potrzeb fabryki i budynków mieszkalnych osiedla było ujęcie wody głębinowej, zlokalizowane w rejonie fabryki. Wybudowano sieć kanalizacyjną w systemie ogólnospławnym, którą odprowadzano ścieki sanitarne, przemysłowe i opadowe z terenu fabryki i budynków osiedla. W latach 50 i 60-ych nastąpiła rozbudowa fabryki obuwia, która po wojnie została upaństwowiona i przyjęła nazwę P.Z.S w Chełmku (następnie P.Z.P.S. „Chełmek”) Na bazie PZS utworzono Wytwórnię Części i Maszyn Obuwniczych (WCMO), późniejszy ZUT „Technoskór”.
Równolegle z rozwojem przemysłu obuwniczego nastąpił rozwój całej infrastruktury technicznej i społecznej Chełmka. Rosła liczba mieszkańców, a z nią zapotrzebowanie na mieszkania, na wodę do celów przemysłowych, socjalno - bytowych mieszkańców miasta. Uporządkowania i rozbudowy wymagała również gospodarka ściekowa w PZPS i mieście.
Dla potrzeb PZPS wybudowano ujęcie wody przemysłowej „Na Stawach”, które czynne było do 1978 r. tj. do czasu wybudowania i uruchomienia ujęcia brzegowego wody powierzchniowej „Gamrot” ze zbiornika w Dziećkowicach. W roku 1970 gospodarkę wodociągowo - ściekową w mieście i gminie Chełmek przekazano do P.P.W i K. w Chrzanowie. Podjęto działania inwestycyjne w zakresie budowy ujęć wody, stacji uzdatniania i rozbudowy sieci wodociągowej. W roku 1972 przekazano do eksploatacji ujęcie wody składające się z 4 studni wierconych o głębokości od 150 do 170 m, stację uzdatniania wody o wydajności 2000 m3/d przy ul. Żeromskiego, sieć wodociągową w centrum miasta oraz zbiorniki wyrównawcze o pojemności 2 x 850 m3 na górze Grunwald.
W wyniku eksploatacji górniczej szybu KWK „Janina II” pod terenem miasta Chełmka, po dwóch latach nastąpił zanik wody w studniach indywidualnych i głębinowych ujęcia wody dla Chełmka. Powstał problem, deficytu wody w mieście i gminie, który wymagał awaryjnego rozwiązania do czasu zaopatrzenia miasta i gminy Chełmek w wodę z docelowego źródła wody, jakim był projektowany Wodociąg Grupowy „KRAK”, który miał być zrealizowany do 1981 r. W wyniku reformy administracji państwa w roku 1975 miasto i gmina Chełmek przeszły do nowoutworzonego województwa bielskiego, a miasto Chrzanów z częścią byłego powiatu do województwa katowickiego.
W roku 1976 zreorganizowano branżę wodociągowo - kanalizacyjną w województwie bielskim. Z dniem 1 stycznia 1976 r. Wojewoda Bielski powołał WPWiK w Bielsku- Białej. W skład przedsiębiorstwa weszły przedsiębiorstwa i zakłady wodno - kanalizacyjne działające na terenie byłego województwa katowickiego i krakowskiego. WPWiK w Bielsku-Białej opierał działalność na zakładzie macierzystym w Bielsku oraz na 5-ciu Zakładach Wodociągów i Kanalizacji w terenie tj.: zakład nr 1 w Ustroniu, nr 2 w Żywcu, nr 3 w Oświęcimiu, nr 4 w Wadowicach, nr 5 w Andrychowie.
Z dniem 1 stycznia 1976 r. WPWiK Zakład nr 3 w Oświęcimiu przejął urządzenia wod.-kan. w Chełmku od WPWiK Katowice Zakład nr 16 w Chrzanowie i zorganizował Rejon Chełmek w istniejącym obiekcie SUW Chełmek. Biorąc pod uwagę bardzo przykre doświadczenia eksploatacyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę miasta Chełmka, na bazie wód głębinowych i dołowych, z powodu postępujących szkód górniczych w tym rejonie oraz nadal odległy termin zakończenia budowy wodociągu „KRAK” (określono termin realny około 1995 r.) WPWiK Zakład nr 3 w Oświęcimiu zaproponowało władzom miasta i wojewódzkim awaryjne rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Chełmek w oparciu o wody powierzchniowe ze zbiornika Dziećkowice, z wykorzystaniem ujęcia brzegowego wody przemysłowej PZPS Chełmek.
W ramach podjętego procesu inwestycyjnego w latach 1985-87 wybudowano nowy rurociąg tłoczny o śr. 400 mm z ujęcia „Gamrot” do PZPS z odgałęzieniem o śr. 300 mm w kierunku SUW w Chełmku oraz rozbudowano istniejącą stację uzdatniania wody z wydajności 2000 do 5000 m3/ dobę. W/w obiekty są nadal w eksploatacji i stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę Chełmka.
W połowie 1993 r. zakończono budowę sieci wodociągowej - rozdzielczej wraz z podłączeniami domowymi - we wsi Bobrek, o łącznej długości około 31 km oraz magistrali wodociągowej „KRAK II” - od Oświęcimia do wsi Bobrek - o długości 2,5 km wraz z chlorownią kontenerową dla zasilania wsi Bobrek. W roku następnym przekazano do eksploatacji około 28 km sieci wodociągowych ( wraz z podłączeniami domowymi) we wsi Gorzów i doprowadzono do połączenia sieci bobreckiej z gorzowską oraz gorzowskiej z chełmkowską.
Z dniem 1 stycznia 2001 r. MZGK przejęło eksploatację ujęcia brzegowego wody surowej „Gamrot” ze zbiornika Dziećkowice w Chełmie Śląskim wraz z rurociągiem magistralnym wody surowej o długości około 1600 mb.. Na mocy ustawy z dnia 10 V 1990 r. ustanowiono mienie komunalne jako własność samorządu terytorialnego. Na gminy nałożono odpowiedzialność za usługi komunalne oraz za wybór formy organizacyjno - prawnej działalności, w tym również w branży wodociągowo - kanalizacyjnej.
Na podstawie w/w Ustawy, Wojewoda Bielski podzielił Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej i z dniem 1 II 1991 r. utworzył 6 Rejonowych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, na bazie byłych zakładów terenowych WPWiK. RPWiK w Oświęcimiu wraz z Rejonem Chełmek działało do 31 VII 1991 r. Na mocy decyzji Wojewody Bielskiego oraz Uchwały Rady Miejskiej w Oświęcimiu, z dniem 1 VIII 1991 r., utworzono MPWiK w Oświęcimiu, który prowadził działalność tylko na terenie miasta i gminy Oświęcim.
Z dniem 1 VIII 1991 majątek i zakres działalności byłego Rejonu Chełmek przejął Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmku, działający jako zakład budżetowy miasta. Utworzono Wydział Wodociągów i Kanalizacji przy MZGKiM w Chełmku. Decyzję o takiej formie organizacyjno - prawnej branży wodociągowo - kanalizacyjnej podjęły władze miasta i gminy Chełmek.
Po 21 latach działalności branży wodociągowo - kanalizacyjnej w Chełmku, w układzie przedsiębiorstwa jednobranżowego, tj. 5 lat w PWWiK w Chrzanowie i 16 lat w WPWiK Zakład Nr 3 w Oświęcimiu, branża wodociągowo - kanalizacyjna w Chełmku włączona została do wielobranżowego zakładu budżetowego gospodarki komunalnej.
MZGK Sp. z o.o. powstał z przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Chełmek i został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000077229 w dniu 02-01-2002.Copyright 2007 MZGK Sp. z o.o. Chełmek
Designed by infor-mat from MZGK Sp. z o.o. Chełmek